logo
Komitmen kami terhadap privasi anda

Dasar Privasi ini menggariskan cara Payright mengumpul, menggunakan, menyelenggara dan mendedahkan data peribadi anda berkenaan dengan transaksi komersial dan cara Payright melindungi data peribadi. “Payright” atau “Kami” dalam Dasar Privasi ini merujuk kepada Payright Sdn Bhd.

Persetujuan anda adalah penting

Apabila anda telah mendaftar untuk produk dan perkhidmatan kami atau apabila anda membuat sebarang transaksi komersial dengan Payright, anda mungkin dikehendaki memberikan Payright dengan data peribadi anda. Dengan berbuat demikian, anda membenarkan penggunaannya oleh Payright menurut Dasar Privasi ini. Data peribadi anda mungkin telah diberikan kepada Payright oleh pihak ketiga untuk produk atau perkhidmatan yang telah dicari oleh pihak ketiga ini daripada Payright. Dalam konteks ini, istilah "anda" dalam Dasar Privasi ini meliputi mana-mana individu yang data peribadinya telah diberikan kepada Payright. Anda mempunyai pilihan, pada bila-bila masa, untuk tidak memberikan data peribadi/data peribadi sensitif anda atau untuk membatalkan persetujuan anda terhadap pemprosesan Payright bagi menajaga data peribadi/data peribadi sensitif anda. Walau bagaimanapun, kegagalan untuk memberikan data peribadi/data peribadi sensitif tersebut atau pembatalan persetujuan anda untuk memproses data peribadi/data peribadi sensitif yang diberikan boleh menyebabkan Payright tidak dapat memberikan anda produk dan perkhidmatan yang berkesan dan berterusan.

Apakah jenis data peribadi yang kami kumpulkan

Data peribadi merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan individu, yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat itu atau daripada maklumat itu dan maklumat lain dalam milikan Payright, termasuk sebarang data peribadi sensitif dan luahan pendapat tentang individu tersebut. data peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, butiran hubungan lain, umur, pekerjaan, status perkahwinan anda, maklumat kewangan seperti pendapatan anda atau butiran cukai pendapatan kad pengenalan atau pasport anda, tempat lahir, sejarah kredit dan sejarah transaksi anda. Data peribadi yang kami kumpulkan boleh sama ada wajib atau sukarela. Data peribadi wajib ialah data yang kami perlukan untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan kami. Jika anda tidak memberikan kami data peribadi wajib, kami tidak akan dapat memberikan anda produk dan perkhidmatan kami. Data peribadi sukarela adalah data yang tidak wajib untuk kami menyediakan produk dan perkhidmatan kami kepada anda. Jika anda tidak memberikan kami data peribadi sukarela, anda masih boleh mendaftar untuk produk dan perkhidmatan kami. Data peribadi wajib dan sukarela berbeza untuk setiap produk dan perkhidmatan dan akan ditunjukkan dalam borang permohonan.

Bagaimana kami mengumpul data peribadi anda

Kami memperoleh data peribadi anda dalam pelbagai cara, seperti:

 • Apabila anda mendaftar di tapak web Payright.
 • Apabila anda menghubungi Payright melalui pelbagai kaedah seperti borang permohonan, e-mel dan surat, panggilan telefon dan perbualan yang anda lakukan dengan kakitangan kami di cawangan. Jika anda menghubungi kami atau kami menghubungi anda menggunakan telefon, kami mungkin memantau atau merakam panggilan telefon untuk tujuan jaminan kualiti, latihan dan keselamatan.
 • Daripada analisis kami terhadap transaksi anda.
 • Apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan pelanggan atau apabila anda mendaftar untuk mana-mana pertandingan atau promosi kami.
 • Apabila kami memperoleh sebarang data dan maklumat daripada pihak ketiga.
 • Apabila anda memasuki sebarang transaksi komersial dengan Payright termasuk tetapi tidak terhad kepada anda menyediakan barangan dan/atau perkhidmatan atau perkhidmatan profesional anda;
 • Daripada sumber yang tersedia secara umum.

Alamat IP

Alamat IP ialah nombor yang diberikan secara automatik kepada komputer anda apabila anda mendaftar dengan pembekal perkhidmatan Internet. Apabila anda melawati laman web kami, alamat IP anda dilog masuk secara automatik dalam pelayan kami. Kami menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, dan untuk mentadbir tapak web kami. Daripada alamat IP anda, kami mungkin mengenal pasti kawasan geografi umum dari mana anda mengakses tapak web kami. Secara umumnya kami tidak memautkan alamat IP anda kepada apa-apa yang membolehkan kami mengenal pasti anda melainkan ia dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan.

Maklumat tentang Cookies

Cookie ialah elemen data yang boleh dihantar oleh tapak web ke penyemak imbas anda, yang kemudiannya boleh menyimpannya pada sistem anda. Kami menggunakan cookie dalam beberapa halaman kami untuk menyimpan pilihan pelawat dan merekod maklumat sesi. Maklumat yang kami kumpulkan kemudiannya digunakan untuk memastikan tahap perkhidmatan yang lebih diperibadikan untuk pengguna kami. Anda boleh melaraskan tetapan pada penyemak imbas anda supaya anda akan dimaklumkan apabila anda menerima cookie. Sila rujuk kepada dokumentasi penyemak imbas anda untuk menyemak sama ada cookie telah didayakan pada komputer anda atau untuk meminta untuk tidak menerima cookie.

Apakah tujuan memproses data peribadi anda?

Kami mungkin memproses data peribadi anda atas sebab-sebab berikut:

 • Untuk menghantar bil dan resit.
 • Untuk menilai permohonan anda untuk mana-mana produk dan perkhidmatan kami.
 • Untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui semakan rujukan kredit.
 • Untuk mengurus dan menyelenggara akaun dan kemudahan anda.
 • Untuk menilai keperluan kewangan anda dan untuk terus melaksanakan kewajipan kontrak yang dimeterai antara Payright dan anda.
 • Untuk menjawab pertanyaan dan aduan anda dan untuk menyelesaikan pertikaian.
 • Untuk fungsi dalaman seperti menilai keberkesanan pemasaran, penyelidikan pasaran, analisis dan pemodelan statistik, pelaporan, audit dan pengurusan risiko dan untuk mencegah penipuan.
 • Selain itu, kami juga mungkin menggunakan data peribadi anda untuk memenuhi sebarang keperluan kawal selia dan untuk sebarang sebab lain yang berkaitan dengan menyediakan perkhidmatan yang anda perlukan dan memenuhi sebarang transaksi komersial yang anda lakukan dengan Payright.


Dari semasa ke semasa, kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain dalam Payright, ejen atau rakan kongsi strategik kami dan pihak ketiga yang lain (“entiti lain”) sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Payright dan anda mungkin menerima komunikasi pemasaran daripada kami atau daripada entiti lain ini mengenai produk dan perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda. Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi pemasaran ini, sila maklumkan kami untuk menarik balik kebenaran anda dan kami akan berhenti memproses dan berkongsi data peribadi anda dengan entiti lain ini untuk tujuan menghantar komunikasi pemasaran kepada anda.

Anda mempunyai pilihan untuk menarik balik persetujuan anda untuk menerima bahan/komunikasi pemasaran atau promosi, anda boleh menghubungi kami menggunakan butiran hubungan yang terdapat di bawah. Harap maklum bahawa sebaik sahaja kami menerima pengesahan bahawa anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk bahan/komunikasi pemasaran atau promosi, ia mungkin mengambil masa sehingga empat belas (14) hari bekerja untuk pengeluaran anda ditunjukkan dalam sistem kami. Oleh itu, anda masih boleh menerima bahan/komunikasi pemasaran atau promosi dalam tempoh masa ini. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda menarik diri daripada menerima bahan pemasaran atau promosi, Payright masih boleh menghubungi anda untuk tujuan lain berkaitan dengan akaun, kemudahan atau perkhidmatan yang anda pegang atau telah melanggan dengan Payright.

Kepada siapa kami mendedahkan data peribadi anda

Data peribadi anda yang dipegang oleh kami hendaklah dirahsiakan. Walau bagaimanapun, untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan yang berkesan dan berterusan serta untuk mematuhi sebarang keperluan undang-undang dan peraturan, kami mungkin perlu mendedahkan data peribadi anda kepada:

 • Entiti lain dalam Payright.
 • Agensi rujukan kredit.
 • Ejen dan penyedia perkhidmatan kami dengan siapa kami mempunyai perjanjian kontrak untuk beberapa fungsi, perkhidmatan dan aktiviti kami.
 • Penyedia perkhidmatan kewangan.
 • Peniaga dan rakan kongsi strategik kami.
 • Pihak yang diberi kuasa oleh anda.
 • Penguatkuasaan agensi kawal selia dan kerajaan seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, yang dibenarkan oleh mana-mana perintah mahkamah atau untuk memenuhi kewajipan kepada pihak berkuasa kawal selia.


Pendedahan data anda mungkin melibatkan pemindahan data peribadi anda ke tempat-tempat di luar Malaysia, dan dengan memberikan kami data peribadi anda, anda bersetuju dengan pemindahan sedemikian di mana ia diperlukan untuk memberikan anda perkhidmatan yang anda minta, dan untuk melaksanakan sebarang kewajipan kontrak yang anda miliki dengan Payright termasuk untuk tujuan penyimpanan.

Bagaimana kami melindungi data anda

Keselamatan data peribadi anda adalah keutamaan kami. Payright mengambil semua langkah fizikal, teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data peribadi. Jika kami mendedahkan mana-mana data peribadi anda kepada ejen atau pembekal perkhidmatan kami yang diberi kuasa, kami akan memerlukan mereka untuk melindungi data peribadi yang diberikan kepada mereka dengan sewajarnya.

Berapa lama kami boleh menyimpan data peribadi anda

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya atau untuk mematuhi keperluan undang-undang, peraturan dan dalaman. Selepas itu kami akan memusnahkan atau memadamkan data anda secara kekal.

Bagaimana anda boleh menghubungi kami tentang soalan privasi

Jika anda mempunyai soalan, komen, kebimbangan atau maklum balas mengenai Dasar Privasi ini atau sebarang kebimbangan privasi lain, hantarkan e-mel ke [email protected]