logo
Bayaran Balik

 • Amaun yang telah dibayar melalui gerbang pembayaran tidak akan dikembalikan selain dalam keadaan berikut:

  • Menggunakan kad akaun/debit bank pelanggan berkali-kali kerana kesilapan teknikal ATAU akaun Pelanggan didebitkan dengan lebihan amaun dalam satu transaksi kerana kesilapan teknikal. Dalam kes sedemikian, lebihan jumlah tidak termasuk caj Payment Gateway akan dikembalikan kepada Pelanggan.

  • Disebabkan kesilapan teknikal, bayaran dikenakan pada Kad/Akaun Bank Pelanggan tetapi pendaftaran untuk peperiksaan tidak berjaya. Pelanggan akan diberikan pendaftaran oleh Payright tanpa kos tambahan. Walau bagaimanapun, jika dalam kes sedemikian, Pelanggan ingin mendapatkan bayaran balik amaun tersebut, dia akan dibayar balik bersih jumlahnya, selepas ditolak caj Payment Gateway atau sebarang caj lain.

 • Pelanggan perlu membuat permohonan untuk bayaran balik bersama-sama dengan nombor transaksi dan resit pembayaran asal jika ada yang dijana semasa membuat pembayaran.
 • Permohonan dalam format yang ditetapkan hendaklah dihantar ke [email protected]
 • Permohonan akan diproses secara manual dan selepas pengesahan, jika tuntutan didapati sah, jumlah yang diterima lebihan akan dikembalikan oleh Payright melalui mod elektronik memihak kepada pemohon dan pengesahan dihantar ke alamat e-mel yang diberikan dalam borang pendaftaran dalam talian , dalam tempoh 7 hari bekerja selepas menerima tuntutan tersebut. Ia akan mengambil masa 3-7 hari untuk wang itu dipaparkan dalam akaun bank anda bergantung pada bank anda.
 • Syarikat tidak bertanggungjawab dan tidak akan menanggung liabiliti jika ia tidak dapat menjejaskan mana-mana Arahan Pembayaran pada Tarikh Pembayaran disebabkan oleh mana-mana satu atau lebih keadaan berikut:

  1. Jika Arahan Pembayaran yang dikeluarkan oleh anda adalah/tidak lengkap, tidak tepat, dan tidak sah serta tertangguh.
  2. Jika Akaun Pembayaran tidak mempunyai dana/had yang mencukupi untuk menampung jumlah seperti yang dinyatakan dalam Arahan Pembayaran
  3. Jika dana yang terdapat dalam Akaun Pembayaran adalah di bawah sebarang bebanan atau caj.
  4. Jika Bank anda enggan atau menangguh mematuhi Arahan Pembayaran
  5. Keadaan di luar kawalan Syarikat (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kebakaran, banjir, bencana alam, mogok bank, kegagalan kuasa, kegagalan sistem seperti kerosakan komputer atau talian telefon disebabkan oleh sebab yang tidak dijangka atau gangguan daripada kuasa luar)
 • 6. Sekiranya pembayaran tidak dilaksanakan atas sebarang sebab, anda akan diberitahu tentang pembayaran yang gagal melalui e-mel

 • Pengguna bersetuju bahawa Syarikat, mengikut budi bicara mutlaknya, atas apa-apa atau tiada sebab, dan tanpa penalti, boleh menggantung atau menamatkan akaunnya (atau mana-mana bahagian daripadanya) atau menggunakan Perkhidmatan dan mengalih keluar dan membuang semua atau mana-mana bahagiannya. akaunnya, profil pengguna atau profil penerimanya, pada bila-bila masa. Syarikat juga boleh mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa menghentikan penyediaan akses kepada Perkhidmatan, atau mana-mana bahagian daripadanya, dengan atau tanpa notis. Pengguna bersetuju bahawa sebarang penamatan aksesnya kepada Perkhidmatan atau mana-mana akaun yang dia ada atau sebahagian daripadanya boleh dilaksanakan tanpa notis terlebih dahulu, dan juga bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada pengguna atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang penamatan sedemikian . Sebarang aktiviti yang disyaki, penipuan, kesat atau menyalahi undang-undang boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan. Remedi ini adalah tambahan kepada mana-mana remedi lain yang mungkin dimiliki oleh Syarikat di sisi undang-undang atau dalam ekuiti. Selepas penamatan atas sebarang sebab, pengguna bersetuju untuk berhenti menggunakan Perkhidmatan dengan serta-merta.
 • Syarikat boleh memilih untuk menyelesaikan sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian atau Perkhidmatan ini yang disediakan berkaitan dengan Perjanjian ini dengan mengikat timbang tara mengikut peruntukan Akta Syarikat Malaysia 2016. Sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan sedemikian hendaklah timbang tara secara individu dan tidak boleh disatukan dalam mana-mana timbang tara dengan sebarang tuntutan atau kontroversi mana-mana pihak lain.