logo
Tawaran Perkhidmatan

PAYRIGHT SDN BHD (selepas ini – Payright) ialah penyedia perkhidmatan teknikal dalam bidang platform pasaran. Untuk tujuan ini, PAYRIGHT telah membangunkan perisian (selepas ini – platform PAYRIGHT), yang boleh diakses oleh pihak berkontrak (selepas ini – pedagang) di Internet untuk memulakan transaksi dalam talian. Fungsi penting aplikasi PAYRIGHT adalah untuk menerima data transaksi yang dikumpul oleh atau melalui peniaga dan memajukannya kepada pihak ketiga masing-masing, yang dipersetujui oleh pihak-pihak, yang memproses transaksi kad kredit bagi pihak peniaga (selepas ini – pembayaran pembekal perkhidmatan). Hubungan kontrak dengan penyedia perkhidmatan pembayaran, yang diperlukan untuk pemprosesan dan penjelasan transaksi, dikekalkan oleh pedagang. PAYRIGHT tidak mempunyai dana yang akan dipindahkan (Seksyen 1). Platform PAYRIGHT boleh diakses melalui perkhidmatan aplikasi yang disediakan melalui antara muka pemprosesan data yang ditubuhkan oleh PAYRIGHT untuk tujuan ini (selepas ini – antara muka). Sistem pemprosesan data pedagang disambungkan ke antara muka oleh pedagang mengikut dokumentasi tentang aplikasi PAYRIGHT yang terdapat di payright.my (selepas ini - dokumentasi). Aplikasi PAYRIGHT, antara muka dan dokumentasi akan dirujuk secara kolektif sebagai platform PAYRIGHT.

Perkara Perjanjian tersebut

 1. Di bawah kontrak antara PAYRIGHT dan pedagang ini, platform PAYRIGHT untuk pedagang disediakan oleh PAYRIGHT selaras dengan kontrak pedagang yang dikeluarkan oleh PAYRIGHT dan terma dan syarat PAYRIGHT SDN BHD (selepas ini "Perjanjian" atau "Perjanjian ini"). Platform PAYRIGHT mempunyai fungsi yang diterangkan dalam dokumentasi. Titik interkoneksi untuk data yang akan dipindahkan antara pihak adalah alamat fungsi antara muka pada platform PAYRIGHT di pusat pemprosesan data.

 2. Sambungan sistem pemprosesan data yang digunakan oleh pedagang ke setiap Internet dan antara muka bukan sebahagian daripada perkhidmatan yang akan disediakan oleh PAYRIGHT dan terletak di bawah tanggungjawab pedagang.

 3. Kewajipan perkhidmatan PAYRIGHT terhad kepada pemajuan data yang disediakan melalui platform PAYRIGHT, dalam bentuk tidak berubah, kepada penyedia perkhidmatan pembayaran masing-masing dan pemajuan data yang diterima daripada penyedia perkhidmatan pembayaran untuk pedagang, dalam bentuk tidak berubah, kepada pedagang. HAK GAJI dibenarkan melibatkan pihak ketiga untuk penyediaan perkhidmatannya. PAYRIGHT tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan dan kesempurnaan data yang akan dihantar.

 4. PAYRIGHT bertanggungjawab untuk keselamatan data transaksi dalam kawasan pengaruh PAYRIGHT. Ini meliputi data yang disimpan, diproses atau dihantar oleh PAYRIGHT untuk pedagang semasa penyediaan perkhidmatan, atau data atau maklumat sedemikian di mana keselamatan transaksi yang disimpan/diproses pedagang boleh diganggu.

Hak penggunaan

 1. Pedagang menerima hak penggunaan kepada platform PAYRIGHT terhad kepada tempoh kontrak, terhad secara wilayah kepada negara berikut, yang tidak eksklusif, tidak boleh disublesenkan, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diserah hak. Negara dalam skop: Malaysia. Hak penggunaan adalah sah untuk akses kepada platform melalui Internet dan untuk penggunaan fungsi yang berkaitan dengan platform PAYRIGHT mengikut peraturan kontrak ini dan dokumentasi. Pedagang berhak menggunakan dokumentasi semata-mata untuk sambungan sistem pemprosesan data yang digunakan ke platform PAYRIGHT dan untuk menyimpan data yang dihantar kepada pedagang melalui platform PAYRIGHT pada sistem pemprosesan datanya atau sistem pemprosesan data pihak ketiga dibenarkan oleh peniaga.

 2. Hak penggunaan yang diberikan kepada pedagang oleh PAYRIGHT terhad secara eksklusif kepada pemprosesan pembayaran di Internet. Walau bagaimanapun, pemprosesan jualan memerlukan peniaga mempunyai perjanjian masing-masing dengan penyedia perkhidmatan pembayaran, yang memberi hak kepada pedagang untuk menerima pembayaran dengan alat pembayaran seperti yang diberikan olehnya dalam perjanjian berasingan. Hak tersebut tidak diberikan dengan ini; ia hanya boleh dipersetujui secara berasingan antara peniaga dan satu penyedia perkhidmatan pembayaran.

 3. Pedagang tidak boleh,
  1. kejuruteraan terbalik bentuk kod objek sebahagian daripada permohonan PAYRIGHT;
  2. memberikan kepada pihak ketiga hak penggunaan platform PAYRIGHT serta elemen individu platform PAYRIGHT, sama ada dengan menyewa, meminjamkan atau dengan memberikan sublesen, melainkan PAYRIGHT telah meluluskannya secara bertulis sebelum ini.

 4. Hak selain daripada yang dinyatakan dalam syarat ini tidak diberikan. Perenggan 7 terma dan syarat ini akan kekal tidak terjejas.

Kemas Kini / Keluaran Terbaru

 1. PAYRIGHT berhak, pada bila-bila masa, walaupun tanpa persetujuan pedagang, untuk membuat atau memesan perubahan pada platform PAYRIGHT (kemas kini dan/atau keluaran baharu). Perubahan ini harus dibuat oleh PAYRIGHT dengan cara yang tidak mengehadkan perkhidmatan yang dikontrakkan.

 2. Peniaga hendaklah bertanggungjawab untuk memasang serta-merta perubahan yang disediakan pada platform PAYRIGHT (kemas kini dan/atau keluaran baharu) untuk menjamin perkhidmatan yang dikontrakkan.

 3. PAYRIGHT akan memaklumkan kemas kini utama dan/atau keluaran baharu melalui e-mel kepada pedagang dalam masa yang ditetapkan.

Waranti dan Liabiliti

 1. PAYRIGHT memberi jaminan kepada pedagang bahawa ia diberi kuasa untuk memberikan penggunaan yang dinyatakan dalam perjanjian ini kepada pedagang. Peniaga hendaklah memastikan bahawa platform PAYRIGHT digunakan semata-mata mengikut perjanjian ini. PAYRIGHT menunjukkan bahawa atas sebab teknikal adalah tidak mungkin untuk memastikan ketersediaan sistem yang berterusan. PAYRIGHT tidak bertanggungjawab untuk kesilapan yang disebabkan oleh penyediaan telekomunikasi dan/atau Internet semasa mewujudkan sambungan ke platform PAYRIGHT (contohnya, akibat daripada beban talian yang berlebihan).

 2. Waranti PAYRIGHT terhad kepada membetulkan kecacatan antara muka melalui pembetulan. PAYRIGHT hanya bertanggungjawab untuk penggantian data jika pedagang telah memastikan bahawa ia berdaya maju dari segi ekonomi untuk memulihkan data daripada bahan data dengan usaha yang munasabah. Liabiliti PAYRIGHT dikecualikan jika kerosakan berkaitan dengan penggunaan maklumat antara muka yang sudah lapuk atau telah diubah secara tidak diterima oleh pedagang berbanding versi antara muka asal, atau berkaitan dengan sambungan yang terganggu ke platform PAYRIGHT, melainkan pedagang boleh buktikan bahawa gangguan adalah berdasarkan keadaan HAK GAJI bertanggungjawab.

 3. Liabiliti PAYRIGHT dikecualikan lagi jika kerosakan berkaitan dengan sambungan tergendala ke platform PAYRIGHT, melainkan peniaga boleh membuktikan bahawa gangguan adalah berdasarkan keadaan PAYRIGHT bertanggungjawab.

 4. PAYRIGHT tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan dan kesempurnaan data yang dikemukakan oleh pedagang, penyedia perkhidmatan pembayaran dan pihak ketiga yang lain, dan/atau diambil daripada direktori awam, dan untuk data yang diuruskan olehnya atau mana-mana pihak ketiga. Had liabiliti di atas terpakai terutamanya kepada maklumat dengan kandungan yang tidak betul atau tidak lengkap, ralat pendengaran, ralat input, ralat pemindahan dan penghantaran, kekeliruan identiti, terutamanya akibat daripada data peribadi yang tidak lengkap, maklumat yang salah atau tidak lengkap akibat daripada kecacatan teknikal dan sekatan. atau kegagalan kesediaan untuk memberikan maklumat atas sebab teknikal.

 5. Dalam semua kes lain, PAYRIGHT bertanggungjawab atas niat dan kecuaian teruk dalam skop penuh. Untuk tindakan cuai yang lain, PAYRIGHT bertanggungjawab sepenuhnya
  1. kecederaan diri,-

  2. kerosakan, yang mana PAYRIGHT bertanggungjawab disebabkan oleh peruntukan berkanun mandatori, dan

  3. kerosakan disebabkan oleh pelanggaran kewajipan material, yang membahayakan pencapaian tujuan perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya yang membolehkan pelaksanaan perjanjian ini dengan sewajarnya dan/atau yang boleh dipercayai oleh peniaga secara tetap (obligasi kardinal). Sekiranya berlaku pelanggaran kewajipan utama, liabiliti PAYRIGHT untuk kecuaian mudah adalah terhad kepada ganti rugi yang biasa berkaitan dengan perjanjian ini dan boleh dijangka pada masa perjanjian ini dibuat.

 6. PAYRIGHT tidak bertanggungjawab ke atas ganti rugi yang berlaku akibat force majeure, rusuhan, peperangan dan kejadian semula jadi atau oleh keadaan lain yang tidak bertanggungjawab oleh PAYRIGHT (cth. mogok, sekat masuk, gangguan transit, perintah rasmi atau pentadbiran di dalam dan luar negara).

 7. Liabiliti PAYRIGHT untuk kehilangan keuntungan dikecualikan. Ini tidak terpakai dalam kes tindakan yang disengajakan oleh PAYRIGHT.

Pampasan; Pembayaran balik perbelanjaan

 1. Yuran dan caj yang perlu dibayar oleh pedagang untuk perkhidmatan PAYRIGHT di bawah Perjanjian ini (selepas ini “imbuhan”) timbul daripada “senarai harga” (www.payright.my/pricing) melainkan dipersetujui secara bertulis secara jelas sebaliknya antara PAYRIGHT dan peniaga dalam kes individu. Kadar dalam caj dan harga "Harga dan Perkhidmatan" dikira dalam MYR ditambah sebarang GST/VAT pada kadar berkanun, setakat ini terpakai.

 2. Untuk penyediaan perkhidmatan, oleh undang-undang atau menurut kewajipan aksesori kontrak atau yang dilaksanakan untuk kepentingannya sendiri, PAYRIGHT tidak dikenakan sebarang bayaran, melainkan ia dibenarkan oleh undang-undang dan akan dicaj mengikut peruntukan undang-undang.

 3. Perubahan dalam caj untuk perkhidmatan, yang biasanya diambil daripada pedagang dalam konteks hubungan perniagaan secara tetap (khususnya untuk penggunaan platform PAYRIGHT), dipersetujui dengan pelanggan tidak lewat daripada enam minggu sebelum cadangan berkuat kuasa tarikh secara bertulis atau melalui komunikasi elektronik dengan peniaga. Perjanjian pedagang akan dianggap telah diberikan, jika dia tidak membantah sebelum tarikh kuat kuasa perubahan yang dicadangkan. PAYRIGHT hendaklah memaklumkan kepada peniaga tentang penerimaan de facto ini dalam notisnya.

 4. Peniaga hanya boleh menolak tuntutan yang tidak dipertikaikan atau ditetapkan secara sah terhadap PAYRIGHT. Pelaksanaan hak lien oleh peniaga dikecualikan.

 5. Kemungkinan tuntutan GAJI untuk pembayaran balik perbelanjaan adalah tertakluk kepada peruntukan berkanun.

 6. Kos dan perbelanjaan yang timbul daripada pembayaran debit, yang dikenakan caj kerana kekurangan dana atau peniaga memberikan butiran akaun yang salah hendaklah ditanggung oleh peniaga, khususnya dalam kes tidak membayar debit terus kepada bank PAYRIGHT, peniaga akan dikenakan bayaran yang diserahkan oleh bank PAYRIGHT kepada penyerah debit.

Kewajipan Peniaga

 1. Peniaga akan mengelak daripada mendapatkan, sendiri atau melalui pihak ketiga yang tidak dibenarkan, maklumat atau data tanpa kebenaran atau campur tangan dalam atau membenarkan orang lain campur tangan dalam program yang dikendalikan oleh PAYRIGHT atau menceroboh rangkaian PAYRIGHT tanpa kebenaran.

 2. Peniaga mesti memastikan pada bila-bila masa bahawa terdapat dana yang mencukupi untuk pembayaran debit.

 3. Peniaga mesti mendapatkan sebarang kebenaran yang diperlukan daripada pelanggannya untuk pemindahan maklumat yang diperlukan dalam skop perkhidmatan yang ditawarkan oleh PAYRIGHT. Pedagang bertanggungjawab untuk pengumpulan, penyimpanan dan penghantaran maklumat pelanggannya yang mematuhi undang-undang (khususnya data peribadi) kepada PAYRIGHT. Peniaga hendaklah memberitahu pelanggannya tentang pengendalian maklumat dalam skop pernyataan privasi data.

 4. Peniaga hendaklah bertanggungjawab untuk memaklumkan pelanggannya bahawa perkhidmatannya dicaj melalui pembekal perkhidmatan pembayaran. Sekiranya pelanggan atau rakan kongsi kontrak membuat tuntutan terhadap PAYRIGHT yang timbul daripada hubungan pengebilan, peniaga akan menanggung rugi daripada PAYRIGHT untuk semua tuntutan atau tuntutan secara dalaman.

 5. Peniaga hendaklah bertanggungjawab untuk menguruskan kata laluan dan butiran log masuk untuk platform PAYRIGHT dengan cara yang selamat dan sulit. Peniaga tidak dibenarkan untuk mendedahkan maklumat tersebut atau menyediakannya kepada pihak ketiga. Jika kata laluan atau data log masuk digunakan oleh orang yang tidak dibenarkan, peniaga bertanggungjawab untuk penggunaan yang bertentangan dengan perjanjian ini dan sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan olehnya.

 6. Peniaga hendaklah bertanggungjawab untuk menyatakan semua maklumat yang diminta pada masa perjanjian ini dibuat dengan benar dan lengkap dan untuk menetapkan alamat e-mel yang sah dan boleh diakses untuk menerima mesej daripada PAYRIGHT semasa hubungan kontrak. Ini termasuk butiran perubahan data induk pedagang (data bank, borang syarikat, alamat, maklumat hubungan, data syarikat) serta perubahan terma dan syarat ini. Peniaga perlu memaklumkan dengan segera sebarang perubahan alamat e-mel. Sekiranya peniaga gagal berbuat demikian, PAYRIGHT tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kesulitan dan keburukan peniaga.

 7. Peniaga mengaku janji untuk memaklumkan PAYRIGHT tanpa berlengah-lengah mengenai penggantungan perkhidmatannya yang dimaksudkan, serta ketidakmampuan bayar yang akan berlaku.

 8. Pedagang berjanji untuk melindungi data pelesenannya (kunci awam/peribadi) dan tidak menyerahkannya kepada pihak ketiga.

Tuntutan Pihak Ketiga; Kewajipan Maklumat; Lepaskan

 1. Peniaga hendaklah segera memaklumkan PAYRIGHT tentang sebarang pengetahuan tentang kemungkinan pelanggaran hak proprietari. Selain itu, PAYRIGHT akan segera memaklumkan kepada peniaga tentang sebarang pelanggaran hak cipta. Jika tuntutan dibuat atau dijangka terhadap pedagang, PAYRIGHT boleh menukar atau menggantikan platform PAYRIGHT pada kosnya pada tahap yang munasabah untuk pedagang. Jika ini atau mendapatkan hak penggunaan tidak mungkin dengan usaha yang munasabah, pihak yang berkontrak boleh menamatkan perjanjian secara luar biasa secara bertulis tanpa sebarang notis.

 2. Pedagang bersetuju untuk menanggung rugi PAYRIGHT dalam hubungan dalaman daripada semua kemungkinan tuntutan pihak ketiga berdasarkan tindakan tidak sah atau tidak berkontrak peniaga atau kesilapan kandungan dalam maklumat yang diberikan oleh pedagang atau mengenai domain Internet yang digunakan oleh pedagang. Ini terpakai khususnya kepada hak cipta, tanda dagangan, privasi, pelanggaran antitrust dan pelanggaran lain peruntukan berkanun atau peraturan dan peraturan institusi.

Pematuhan kepada Peruntukan undang-undang

 1. Peniaga berjanji untuk mematuhi dengan ketat peruntukan berkanun dalam tawarannya. Khususnya, ia tidak akan menawarkan kandungan yang menyalahi undang-undang. Khususnya, ia tidak akan menawarkan sebarang kandungan, perkhidmatan, atau seumpamanya yang melanggar Undang-undang Malaysia. Selain itu, PAYRIGHT mengecualikan kategori produk tertentu dari awal, seperti dan tidak terhad kepada:
  • Pemasaran Langsung
  • Telemarketer keluar
  • Pemasaran Langsung
  • Perniagaan pemasaran pelbagai peringkat
  • Perniagaan berasaskan rebat dan menjual tinggi Peniaga pemasaran pelbagai peringkat Tanpa Lesen
  • Telemarketing
  • Perkongsian masa
  • Jual barang tiruan
  • Menjual barang/perkhidmatan yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan (a) narkotik, steroid, bahan terkawal tertentu atau produk lain yang mendatangkan risiko kepada keselamatan pengguna, Cth: Perkakas dadah, ubat preskripsi dan terkawal
  • Mengendalikan perniagaan yang menggalakkan, mempromosi, memudahkan atau mengarahkan orang lain untuk terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang, termasuk keganasan, perkauman atau bentuk tidak bertoleransi lain yang bersifat diskriminasi atau eksploitasi kewangan terhadap sesuatu jenayah
  • Jualan barang curi termasuk barangan digital dan maya, produk/perkhidmatan Tembakau, E-Cecair dan E-Rokok mestilah sah untuk dijual di kawasan tempat anda menjual dan ke negeri/negara tempat anda menjual. Laman web mesti mempunyai penafian item tidak boleh dijual kepada pembeli di bawah umur 18 tahun. HAK GAJI SAHAJA membenarkan transaksi tempatan di bawah kategori aktiviti perniagaan ini.
  • Bunga api dan bahan berbahaya
  • Perkara yang menggalakkan aktiviti haram


 2. Peniaga juga diwajibkan untuk tidak menerbitkan sebarang maklumat yang salah atau mengelirukan tentang tawarannya, khususnya apabila menawarkan perkhidmatan berbayar di Internet, untuk menetapkannya dengan sewajarnya dan tidak menawarkannya sebagai "kandungan percuma". Tambahan pula, peniaga diwajibkan untuk tidak melakukan spam.

 3. Dalam kes pelanggaran peruntukan di atas, PAYRIGHT dibenarkan untuk membatalkan hubungan kontrak dengan peniaga pada bila-bila masa tanpa sebarang tempoh notis dan untuk mengganggu sambungan ke platform PAYRIGHT tanpa notis terlebih dahulu. Sekiranya berlaku pelanggaran peruntukan di atas, peniaga akan bertanggungjawab kepada BAYAR untuk kerosakan yang terhasil dan perlu menanggung rugi PAYRIGHT dalam hubungan dalaman daripada sebarang tuntutan pihak ketiga.

Tugas Kerahsiaan dan Perlindungan Data

 1. Peniaga dan PAYRIGHT berjanji untuk mengekalkan kedua-dua kerahsiaan dan kerahsiaan berkenaan dengan maklumat pelanggan pihak yang satu lagi. Pihak-pihak selanjutnya berjanji untuk merahsiakan semua data dan maklumat yang diketahui hasil daripada perniagaan kontrak, untuk digunakan hanya dalam konteks kontrak sedia ada, dan tidak boleh diakses oleh pihak ketiga. Ini tidak meliputi situasi di mana pihak masing-masing diwajibkan secara sah untuk memindahkan data.

 2. PAYRIGHT dibenarkan untuk mengeluarkan nama atau nama perniagaan peniaga kepada pihak ketiga sebagai rujukan. Ini terpakai khususnya pada pengumuman tawaran pedagang dengan logo pedagang dan sebutan nama atau nama syarikatnya di laman web, dalam risalah dan dokumen lain PAYRIGHT. Walau bagaimanapun, ini tidak menyebabkan sebarang kewajipan penerbitan untuk PAYRIGHT. Jika rujukan atau pendedahan tidak sepatutnya berlaku, peniaga mesti memaklumkan PAYRIGHT secara bertulis atau melalui e-mel. Kewajipan kerahsiaan dalam 10.1 kekal tidak terjejas.

 3. Pihak-pihak selanjutnya berjanji untuk memastikan perlindungan data mengikut pengertian peraturan perlindungan data yang berkenaan dan untuk mengekalkan, serta memastikan kerahsiaan, ketersediaan dan ketepatan data. Khususnya, pihak-pihak diwajibkan untuk memastikan perlindungan sistem komputer mereka daripada kemusnahan yang tidak dibenarkan dan tidak disengajakan, kehilangan tidak sengaja, pemalsuan, kecurian, penggunaan yang menyalahi undang-undang, perubahan tanpa kebenaran dan penyalinan data, akses tanpa kebenaran kepada data dan suntingan lain yang tidak dibenarkan, serta berbanding kegagalan teknikal dengan secukupnya mengikut piawaian teknologi terkini.

Tempoh Kontrak

Perjanjian ini bermula dengan kesimpulan perjanjian ini oleh pihak-pihak selepas PAYRIGHT telah memberitahu peniaga tentang kejayaannya menyelesaikan penilaian risiko atau penyelesaian kaedah pembayaran tertentu (cth. FPX, Kad Kredit) yang mungkin berbeza daripada yang dipersetujui. permulaan tempoh kontrak. Kontrak mempunyai tempoh yang tidak ditentukan dan boleh ditamatkan oleh kedua-dua pihak pada bila-bila masa dengan tempoh sebulan hingga akhir bulan. Hak untuk penamatan luar biasa atas sebab penting tetap tidak terjejas. PAYRIGHT berhak ke atasnya, khususnya sekiranya berlaku campur tangan tanpa kebenaran peniaga dalam platform PAYRIGHT dan pelanggaran kewajipan yang dirujuk dalam perenggan 3.3. Apabila kontrak ditamatkan, peniaga perlu berhenti menggunakan platform PAYRIGHT serta-merta dan mengembalikan dokumentasi yang diberikan dengan serta-merta. Sebarang perbelanjaan dan kos yang timbul daripada penamatan kontrak peniaga (cth. pemindahan data kepada pembekal perkhidmatan baharu) hendaklah ditanggung oleh pedagang. Untuk tempoh kontrak dan tempoh selepas itu, PAYRIGHT dan rakan kongsi berjanji untuk merawat semua data yang diterima mengikut peruntukan perlindungan data yang berkenaan.

Perubahan Kontrak

Di bawah terma dan syarat ini PAYRIGHT dibenarkan untuk tujuan memudahkan dan mempercepatkan perniagaannya memandangkan banyak kontrak dengan peniaga untuk menukar kontrak ini, serta dokumentasi melalui pengisytiharan unilateral kepada peniaga secara bertulis atau dalam bentuk teks. Perubahan menjadi berkesan apabila pedagang tidak membantah pengisytiharan perubahan dalam tempoh 6 minggu selepas penerimaannya. PAYRIGHT berjanji untuk mengarahkan peniaga sekiranya berlaku pengisytiharan perubahan tentang kepentingan istimewa tingkah laku peniaga selepas menerima pengisytiharan.

Pelbagai

 1. Penyampaian perkhidmatan PAYRIGHT di Internet tidak mewakili tawaran yang mengikat daripada PAYRIGHT. Perjanjian ini dimeterai setelah ditandatangani oleh kedua-dua pihak atau, sekiranya berlaku kesimpulan dalam talian, selepas pengesahan oleh peniaga di tempat yang disediakan untuk penerimaan terma dan syarat ini dan selepas pengesahan yang sepadan daripada PAYRIGHT.

 2. PAYRIGHT mempunyai hak untuk melibatkan pihak ketiga dalam melaksanakan kewajipannya yang timbul daripada perjanjian ini. PAYRIGHT mungkin memerlukan langkah pemprosesan tertentu dijalankan secara langsung melalui pihak ketiga tersebut, sepenuhnya atau sebahagian. Peniaga tidak dibenarkan melibatkan pihak ketiga dalam melaksanakan tugas di bawah perjanjian ini tanpa kebenaran bertulis daripada PAYRIGHT.

 3. Perjanjian tambahan, perubahan atau penambahan mesti dibuat secara bertulis atau dalam bentuk teks, dalam kes yang dinyatakan di sini, agar berkesan.

Fasal kebolehpisahan

 1. Sekiranya satu atau beberapa peruntukan terma dan syarat am ini menjadi atau menjadi tidak sah atau terbukti tidak boleh dikuatkuasakan, ini tidak akan menjejaskan kesahihan peruntukan lain. Dalam kes ini, pihak yang berkontrak hendaklah menggantikan peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dengan peruntukan lain yang paling hampir dengan tujuan ekonomi yang dimaksudkan. Perkara yang sama berlaku dalam kes jurang peraturan.

 2. Kontrak ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia atau lain-lain oleh pembekal perkhidmatan pembayaran lain (cth PAYNET, MPGS). Tempat persembahan untuk perkhidmatan PAYRIGHT ialah tempat pejabat berdaftar PAYRIGHT. Tempat bidang kuasa untuk semua pertikaian yang timbul antara PAYRIGHT dan peniaga juga adalah pejabat berdaftar PAYRIGHT, atau dengan pilihan PAYRIGHT pejabat berdaftar peniaga.